Algemene voorwaarden winactie

Algemene voorwaarden winactie Colzaco BV

 

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Colzaco BV. Lees deze goed door voordat je meedoet met één van onze winacties.

Winacties worden uitgeschreven door Colzaco BV, gevestigd Schalkhaar, hierna te noemen ‘de aanbieder’.

Consumenten kunnen meedoen aan de winactie door het voldoen aan de spelregels en voorwaarden, hierna te noemen ‘de deelnemer’.

 

 1. Op alle winacties zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan winacties is gratis en op eigen risico.
 3. Deelname kan wanneer de deelnemer een e-mail heeft gestuurd met een foto van de aankoop bon inclusief je contact gegevens naar info@brassicaolie.nl
 4. De looptijd is t/m 30 oktober 2020. Alle inzendingen die in deze periode worden geüpload maken kans op de prijs. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.
 5. Door deelname aan een winactie verlenen de prijswinnaars toestemming aan de aanbieder om hun persoonsgegevens en eventuele foto’s/beeldmateriaal voor promotionele doeleinden te gebruiken, zoals social media publicaties, aanbiedingen en nieuwsbrieven.
 6. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
 7. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.
 8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de aanbieder het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 9. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven. Publicaties die niet voldoen aan de gangbare normen en waarden kunnen worden gerapporteerd op het desbetreffende social media kanaal.
 10. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 11. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 12. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 13. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via een persoonlijk bericht via social media.
 14. De aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar motiverende redenen, zonder dat de aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer.
 15. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Ook is de prijs niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten.
 17. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de aanbieder gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
 18. Afbeeldingen van de prijs kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 19. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 20. Medewerkers van Colzaco BV en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.
 21. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door de aanbieder alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden, m.u.z. van derden zoals genoemd onder punt 6 hierboven.
 22. Voor een foto-winactie geldt: indien de foto’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen en niet geschikt zijn voor drukwerk, kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.
 23. Bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden op een in de publicatie van de winactie genoemde datum d.m.v. een bericht op de actiepagina op onze website en een reactie op de ingestuurde foto.
 24. De aanbieder zal (indien niet bekend) bij de deelnemer een geldig contactadres opvragen en kan hem/haar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 25. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is, zijn/haar prijs binnen uiterlijk vier weken na bekendmaking niet incasseert of niet op tijd reageert op aanvullende vragen, kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.
 26. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door de aanbieder.
 27. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 28. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 29. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.
 30. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunnen worden gestuurd naar info@brassicaolie.nl Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Wij doen dagelijks ons best om zo spoedig mogelijk te reageren.